Poznaj Factornet - darmową aplikację dla Klientów PKO Faktoring
Więcej
2021-07-09 00:00

 

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej PKO Faktoring S.A.