Poznaj Factornet - darmową aplikację dla Klientów PKO Faktoring
Więcej
2020-09-30 00:00

PKO Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (00-877) przy Al. Solidarności 171, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320367, REGON: 141641793, NIP: 9512270428, kapitał zakładowy: 9 000 000 zł (w całości wpłacony), zwana dalej także Spółką czyniąc zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 16 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) („Ustawa”) wzywa akcjonariuszy PKO Faktoring S.A. do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki w Warszawie (00-877) przy Al. Solidarności 171 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 15.00 w celu ich dematerializacji i zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Biuro Maklerskie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.
Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) zostanie potwierdzone przez Spółkę pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Brak odpowiedzi na wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza. Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Zarząd PKO Faktoring S.A.